Upravno vijeće

Domom upravlja Upravno vijeće koje ima pet članova. Upravno vijeće čine tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik svih radnika zaposlenih u Domu i jedan predstavnik korisnika, odnosno njihovih roditelja ili skrbnika. Članovi Upravnog vijeća koji su predstavnici osnivača i člana Upravnog vijeća koji je predstavnik roditelja imenuje nadležno Ministarstvo, a predstavnik radnika kao član Upravnog vijeća bira se od strane svih zaposlenih radnika sukladno odredbama Zakona o radu

Odlukom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 550-06/16-07/180, URBROJ: 519-06/1-16-2 od 09. prosinca 2016., članovima Upravnog vijeća imenovani su: 1. Igor Kovač, dipl. soc. radnik,

2. Ivan Paradi, prof. geograf.,

3. Nataša Krajačić, prof. njemač. jezika i opće lingv.,

4. Sanela Pozaić (predstavnik korisnika).

Navedenim članovima Upravnog vijeća mandat traje od 11. prosinca 2016. do 10. prosinca 2020.

Predstavnik radnika u Upravnom vijeću Odgojnog doma Bedekovčina je Nenad Borošak, dipl. soc. radnik.

Izjave članova: