VREMENOPLOV KROZ RAD ODGOJNOG DOMA BEDEKOVČINA – od 1945. do danas

Priča o Odgojnom domu Bedekovčina započinje daleke  1945. godine  kada je  dvorac  Gornja Bedekovčina stavljen na raspolaganje Ministarstvu socijalnog staranja Narodne republike Hrvatske za organiziranje Odgojnog zavoda za žensku mladež. Od tada započinje razvojni put naše ustanove kakvog poznajemo sada.

Prvo desetljeće  rad  je najjače odgojno sredstvo. Na zavodskoj ekonomiji radilo je 4 radnika – obrađivao se vrt, uzgajale svinje, a za prijevoz se koristio konj Zekan. U Zavodu su djelovale 4 radionice: krojačka, kožnogalanterijska, štamparija i knjigovežnica te frizerski salon. Radilo se na ideološkom, moralnom i političkom uzdizanju, na taj način rješavali su se odgojni problemi, naročito discipline, učenja i rada.

Od 1965. veća pažnja se posvećuje slobodnom vremenu štićenica. Do 1970.  osnovni sadržaji rada  bili su obrazovanje te stručno i radno osposobljavanje. Od 1970. godine koriste se suvremeniji oblici tretmana usmjereni na osobnost i potrebe svake štićenice ponaosob. Ciljevi tretmana su: uklanjanje obrazovnog deficita, radi što uspješnijeg uključivanja u redovan život i rad, ublažavanje simptoma ranijih trauma, izgradnja pozitivnih stavova, usvajanje osobne higijene, higijene životnog prostora, odjeće, obuće te zdravog života, razvijanje discipline, točnosti i upornosti kroz svakodnevnu kontrolu i upućivanje, upoznavanje funkcijama tijela, bolestima i prevencijom, usvajanje pravila ponašanja, bavljenje aktivnostima koje su pogodne za afirmaciju osobe, rješavanje frustracijskih situacija te negativnih moralnih osobina, stvaranje preduvjeta za zdravi emocionalni razvoj.

 1. godine donesene su „Teze programa stručnog rada“. Osigurava se provođenje socio-pedagoškog, pedagoško-terapeutskog i medicinsko-defektološkog tretmana. Odluku o vrsti tretmana donosi Stručni tim. Provodi se suradnja sa Zavodom za zaštitu mentalnog zdravlja iz Zagreba.

Od 1980.godine, sve je bolja stručna ekipiranost.  Tretman se diferencira, razrađuju se programi za prijemnu, redovnu, otpusnu te grupu mlađe kronološke dobi.

 1. godine donosi se program  grupe intenzivnog tretmana za štićenice za koje je tretman u postojećim grupama  neuspješan  s pretpostavkom da će intenzivniji timski rad, maksimalno programirani sadržaji i oblici rada, terapeutski pristup i stalna prisutnost odgajatelja pridonijeti većoj uspješnosti.  Uz klasične oblike, primjenjuje se realitetna terapija. Ratne godine obilježava boravak prognanika u dvorcu i zgradi škole. Štićenice iz dvorca raspoređuju se u postojeće grupe u paviljonima gdje ima mjesta.

Od 1995. do 2000. godine prisutan je trend smanjivanja broja novih korisnica,  a posljedično situaciji u društvu loše financijsko stanje se  reflektira i na  stručni rad u Domu.

Od 2000.  do 2007. godine povećava se razina ulaganja u održavanje prostora i opreme doma, povećava se broj stručnog osoblja.

 1. godine osniva se otpusna grupa u dvorcu, prostorno odvojena od ostalih odgojnih grupa, u koju se uključuju korisnice optimalno godinu dana pred otpust koje su usvojile odgovarajući stupanj odgovornosti i samostalnosti, orijentirane su prema društveno poželjnim oblicima ponašanja i prihvaćaju autoritet.

U proteklih sedam desetljeća Dom je nekoliko puta mijenjao naziv:

 1. do 1945. godine bio je Djevojački odgojni zavod,
 2. od 1945. do 1951. bio je Odgojni zavod za žensku mladež,
 3. od 1951. do 1973. bio je Odgojni zavod za djecu i omladinu,
 4. od 1973. do 1986. bio je Odgojni zavod za žensku omladinu,
 5. od 1986. do 2001. bio je Odgojni dom za žensku omladinu,
 6. od 2001. godine je Odgojni dom Bedekovčina.

Unatoč tolikih promjena u nazivlju, od 1945. pa do danas Odgojni dom Bedekovčina je bio i ostao jedina ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj za smještaj isključivo ženske populacije s problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja te se “isprofilirao” za tretman “složenijih slučajeva”, a što podrazumijeva smještaj i tretman korisnica kod kojih problemi u ponašanju traju već duže vrijeme, složeniji su i intenzivniji te visoko rizični, uvjetovani kako strukturom ponašanja i ličnosti, tako i bitno narušenim odnosima u užoj i  / ili široj socijalnoj sredini. Unutar preko 70 godina svoga djelovanja prijem i otpust korisnica varirao je iz godine u godinu. U posljednjih 25 godina trend prijema je opadao, naročito broj prijema korisnica s izrečenom odgojnom mjerom upućivanja u odgojnu ustanovu, ne zato što je opadao broj ženske mladeži s problemima u ponašanju, već zbog društvenih okolnosti – rata, poraća, tranzicije i trendova koji ne podupiru model institucionalnog tretmana. U skladu s posljednjim trendom, odnosno sukladno procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. godine je donesen novi statut kojim je djelatnost Doma proširena i na mogućnost pružanja socijalnih usluga u zajednici. Odgojni dom Bedekovčina se time počeo orijentirati na razvijanje preventivnih programa u radu s djecom, mladima i obiteljima u riziku na području Krapinsko – zagorske županije.  Iste godine osnovana je i Učeničko – domska zadruga “Sova”. Tako je djelatnost Doma donošenjem novog statuta proširena na pružanje socijalnih usluga za djecu i mlade, i njihove obitelji u riziku – ponajprije na pružanje usluge poludnevnog boravka te usluge savjetovanja i pomaganja obitelji. Korisnicima o kojima brinemo potrebna je sveeobuhvatna pomoć i skrb, jer se radi o djeci i mladima kod kojih su prisutne različite teškoće poput nesigurnog i nedovoljno poticajnog obiteljskog okruženja, niskog samopouzdanja, depresije, potištenosti, srama, plačljivosti, odgojne i obrazovne zapuštenosti te nerazvijenosti  svakodnevnih životnih vještina. Djeci nastojimo ponuditi šansu za bolji život, nastojimo ih osnažiti za samostalan život i poučiti etičkim vrijednostima koje će im pomoći da budu vrijedni članovi našeg društva. Što se tiče pružanja usluge smještaja, budući da je Odgojni dom Bedekovčina uvršten u 32 prioritetna doma socijalne skrbi za provedbu procesa deinstitucionalizacije, što nam omogućuje korištenje sredstava iz EU fondova, cilj nam je razviti uslugu organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku kao i uslugu organiziranog stanovanja uz povremenu podršku, čime bismo napokon dosegli standard kvalitete pružanja usluge smještaja za djecu i mlade kakav imaju zapadno europske zemlje.

Odgojni dom Bedekovčina danas je ustanova socijalne skrbi  sa sjedištem u Bedekovčini  koja pruža usluge smještaja, savjetovanja, pomaganja, odgoja te poludnevnog boravka u školi i u Domu djeci i mladima s problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja, odnosno djeci i mladima u riziku od manifestiranja problema u ponašanju i teškoća mentalnog zdravlja te savjetovanja i pomaganja obiteljima, i mladima nakon izlaska iz skrbi. Trenutno imamo  jednu odgojnu grupu korisnica na smještaju u Domu, dvije odgojne grupe poludnevnog boravka u Domu u kojima su za sad zastupljeni učenici osnovnih škola u Stubičkim Toplicama, Zlatar Bistrici, Mariji Bistrici i Bedekovčini. Usluga poludnevnog boravka u školi provodi se pri osnovnim školama u Bedekovčini,  Brestovcu Orehovičkom, Maču, Stubičkim Toplicama, Krapinskim Toplicama i Mariji Bistrici. Pri OŠ Bedekovčina i OŠ Stjepana Radića u Brestovcu Orehovičkom organizirane su 2 odgojne grupe poludnevnog boravka (u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni), a pri OŠ Mače, OŠ Krapinske Toplice, OŠ Marija Bistrica i OŠ u Stubičkim Toplicama organizirana je jedna odgojna grupa poludnevnog boravka.Imamo jedan mobilni tim kojeg čine psiholog i socijalni radnik za pružanje usluga savjetovanja i pomaganja obitelji, i usluga savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi, te 3 tima za pružanje usluge savjetovanja i pomaganja obitelji pri osnovnim školama čija su djeca njihovi učenici.  Sveukupno trenutno pružamo preko 100 socijalnih usluga, što je u odnosu na 2013. godinu trostruko više. Vizija Odgojnog doma Bedekovčina je i dalje razvijati što veću dostupnost usluga na području rada s djecom, mladima i obiteljima  u riziku u skladu s društvenim potrebama za socijalnim uslugama na lokalnoj i regionalnoj razini. U skladu s tim, prema donijetom Strateškom planu razvoja Odgojnog doma Bedekovčina za razdoblje 2017. – 2019. i Individualnom planu deinstitucionalizacije i transformacije Odgojnog doma Bedekovčina  koji je u srpnju 2017. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, ali i zbog stigme Doma koja je još uvijek dosta prisutna, u planu je preimenovanje Doma u Centar za pružanje usluga u zajednici Zagorje. Dom je organizator dva projekta koji, sad već možemo reći, tradicionalno provodi kroz godinu: Bedeks susreti i Ljetni međunarodni volonterski kamp.

Prema Statutu Odgojnog doma Bedekovčina, djelatnost Doma  obuhvaća pružanje sljedećih socijalnih usluga za djecu i mlađe punoljetne osobe do navršene 21. godine života s problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja:

 1. privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih (tretmanskih) programa
 2. organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
 3. organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
 4. cjelodnevnog boravka
 5. poludnevnog boravka
 6. poludnevnog boravka u školi
 7. savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi
 8. savjetovanja i pomaganja primarnih obitelji ili udomiteljskih obitelji.

 

            U Domu se provodi izvršenje odgojne mjere upućivanje u odgojnu ustanovu izrečene maloljetnicama i mlađim punoljetnim ženskim osobama te maloljetnicama do 18. godine života koje su, u tijeku pripremnog postupka, rješenjem suca za mladež upućene na privremeni smještaj u ustanovu, do okončanja pripremnog postupka pred sudom.