i
Usluge

Djelatnost Doma je pružanje socijalnih usluga za djecu i mlađe punoljetne osobe do navršene 21. godine života s problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja, i to:

  1. usluga privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih (tretmanskih) programa
  2. usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
  3. usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
  4. usluga cjelodnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi
  5. usluga poludnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi
  6. usluga poludnevnog boravka u školi
  7. usluga savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi
  8. usluga savjetovanja i pomaganja primarnih obitelji ili udomiteljskih obitelji.

U Domu se provodi izvršenje odgojne mjere upućivanje u odgojnu ustanovu izrečene maloljetnicama i mlađim punoljetnim ženskim osobama te maloljetnicama do 18. godine života koje su, u tijeku pripremnog postupka, rješenjem suca za mladež upućene na privremeni smještaj u ustanovu, do okončanja pripremnog postupka pred sudom. Dom pruža i usluge odgoja i obrazovanja djeci i mlađim punoljetnim osobama za vrijeme izvršenja sudske odgojne mjere. Dom može pružati uslugu smještaja u stanu i kući u manjim odgojnim skupinama.