i
O nama

Odgojni dom Bedekovčina djeluje već 69 godina. Nalazi se na lijepom proplanku u kompleksu dvorca grofova Vranyczany. Dvorac Bedeković-Vranyczany, Gornja Bedekovčina, graditeljsko je krajobrazni sklop. Smješten na vrhu brežuljka u Bedekovčini, odakle se pruža vidik na dolinu rijeke Krapine i sjeverne obronke Medvednice, sa svih je strana okružen perivojem. Park je zaštićen kao spomenik prirode vrtne arhitekture.

Odgojni dom Bedekovčina osnovan je 20.03.1954. godine Rješenjem Narodnog odbora Kotara Zlatar br. 2340/1954. i upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu br. 1-436 od 18.11.1985. godine. Temeljem članka 78., stavka 1. Zakona o ustanovama (NN 76/93) postao je javnom ustanovom. Danas osnivačka prava nad Domom ima Republika Hrvatska. Prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih. Sjedište Doma je u Bedekovčini, Aleja Dragutina Domjanića 15.

Od grada Zagreba udaljeni smo pedesetak kilometara. Bedekovčina ima dobar prometni položaj u odnosu na ostala mjesta i gradove u Krapinsko-zagorskoj županiji te dobru prometnu povezanost s gradom Zabokom prema kojem gravitira.

Primarno smo osnovani kao ustanova socijalne skrbi čija je djelatnost pružanje usluga socijalne skrbi izvan vlastite obitelji djeci, maloljetnim i mlađim punoljetnicim osobama koji iskazuju različite smetnje u ponašanju i osobnosti.

Prema Planu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i Akcijskom planu socijalnih usluga u Krapinsko- zagorskoj županiji za 2014. godinu Odgojni dom Bedekovčina je u 2014. proširio svoju djelatnost na pružanje izvaninstitucionalnih usluga, zbog čega se pristupilo donošenju novog Statuta, sukladno odredbi članka 271. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N., broj 157/13). Prema nacrtu novog Statuta, a sukladno odredbama članka 89. i 90. Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, djelatnost Doma obuhvaća pružanje sljedećih socijalnih usluga za djecu i mlađe punoljetne osobe do navršene 21. godine života s problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja:

  1. privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih (tretmanskih) programa
  2. organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
  3. organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
  4. cjelodnevnog boravka
  5. poludnevnog boravka
  6. poludnevnog boravka u školi
  7. savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi
  8. savjetovanja i pomaganja primarnih obitelji ili udomiteljskih obitelji.

U Domu se provodi izvršenje odgojne mjere upućivanje u odgojnu ustanovu izrečene maloljetnicama i mlađim punoljetnim ženskim osobama te maloljetnicama do 18. godine života koje su, u tijeku pripremnog postupka, rješenjem suca za mladež upućene na privremeni smještaj u ustanovu, do okončanja pripremnog postupka pred sudom. Dom pruža i usluge odgoja i obrazovanja djeci i mlađim punoljetnim osobama za vrijeme izvršenja sudske odgojne mjere. Dom uz navedenu djelatnost obavlja i druge dodatne djelatnosti u kojima se korisnice radno osposobljavaju i okupiraju u krojačkoj i tiskarskoj radionici.

Dom osigurava korisnicama nastavak školovanja u odgovarajućim odgojno-obrazovnim ustanovama (Osnovna škola Bedekovčina, CDO «Birotehnika» u Zagrebu za osnovno obrazovanje odraslih, Srednja škola Bedekovčina, Srednja škola Zabok, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću u Zaboku, Srednja škola Oroslavje, Srednja škola Konjšćina...) u kojima se osigurava redovitost pohađanja nastave i rješavanje drugih propisanih obveza u školi, kao i radnih obveza. Korisnicama se individualiziranim pristupom i radom pružaju svi oblici pomoći potrebni za uspješno svladavanje nastavnog gradiva te se brine o njihovom zdravlju.

Početkom 2014. godine osnovana je i Učeničko – domska zadruga "Sova" koja ima za cilj poticati korisnice na aktivno participiranje u kreativnom stvaralaštvu i razvoj osjećaja korisnosti od takvog rada.

Smještaj korisnica u Dom se realizira temeljem pozitivnih propisa u djelatnosti socijalne skrbi: Zakon o socijalnoj skrbi, Obiteljski zakon, Zakon o sudovima za mladež. Korisnice su smještene u četiri namjenski građene stambene zgrade, koje prostorom i opremom u potpunosti zadovoljavaju propisane standarde. Dom također osigurava prostore i opremu za organizirano provođenje slobodnog vremena.Misija

Naša misija je da u sigurnom i poticajnom okruženju, uz pomoć i podršku kompetentnog stručnog osoblja, pomognemo našim korisnicama da u što kraćem vremenu nadoknade odgojno-obrazovne deficite i razviju socijalne vještine potrebne za uključivanje u samostalan život u zajednici.Vizija

Otvoriti se prema lokalnoj zajednici kako bi resursi odgojne ustanove i lokalne zajednice bili iskorišteni na uzajamnu dobrobit, na način da se potencijali lokalne zajednice maksimalno koriste u resocijalizaciji korisnica, a da preventivni i ostali stručni programi ustanove budu iskorišteni i za potrebe lokalne zajednice.